INFORMASJON OG MEDLEMSKAP I MELØY HISTORIELAG

Ved innmelding i historielaget, står Meløy Historielags leder, Lise Kildal til disposisjon.

Ta kontakt med Lise Kildal

Telefon:
911 71 409

Email:
medlem@denstillefjerding.org

Det aller enkleste er sende en epost, du fr da info tilbake med betalingsinformasjon.

HISTORIKK

Det hadde en tid fra enkelte hold vært reist spørsmål om ikke tiden snart var inne til å få dannet et historielag i Meløy. Per Swensen fra Bolga i Meløy var n av dem som mente at mye lokalhistorie var i ferd med å gå tapt om ikke noe av det de eldre kunne berette nå kom ned på papiret. Mye lokalhistorisk stoff var rett og slett i ferd med å gå i glemmeboka.

I samarbeid med kulturkontoret tok han initiativet til at alle med interesse for emnet ble invitert til Ørnes Hotell søndag den 1. april 1984, med den hensikt å lodde interessen og prøve å få dannet et historielag. Frammøtet var ikke overveldende, men samtlige var enige om at et HISTORIELAG - det måtte man få i gang! Møtet resulterte i et valgt interimstyre, som fikk til arbeidsoppgave å utarbeide formålsparagrafer og vedtekter.

Et medlemskap i laget koster f.o.m 2024 kr. 150,- pr. år, eller man kan betale for et "livsvarig medlemskap" med et engangsbeløp på kr. 1 500,- .

VEDTEKTER

(enstemmig godkjent av årsmøtet den 16. februar 1986)

1

Formål

Meløy Historielg har til formål å verne om den lokale kulturarven i Meløy, berge den muntlige tradisjon om liv og arbeid i eldre tid og øke og spre kunnskap om Meløys fortid.

2

Styre

Styret skal bestå av formann, 5 styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret kan oppnevne kretskontakter, utvalg, arbeidsgrupper og lignende når dette er ønskelig.
Styret velges på årsmøtet for to år av gangen, likevel slik at halve styret er på valg første gang etter ett år.
Formann velges ved særskilt valg hvert år. Varamedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene har møterett på styremøtene.

3

Årsmøte

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet avholdes i begynnelsen av året, etter innkalling fra styret med minst to ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret minst n uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styret eller av lagets medlemmer krever dette. Årsmøtet behandler styrets melding om virksomheten, revidert regnskap, innkomne saker, og foretar valg i samsvar med lagets vedtekter.
Styret legger fram planer for virksomheten kommende år. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer for det år kontingenten er betalt og det påfølgende, såfremt medlemskapet ikke er sagt opp.

4

Kontingent

Kontingent er kr. 150,- pr. år.
Ved betaling av kontingent for ti år, oppnår man livsvarig medlemskap.
Kontingenten fastsettes og reguleres av årsmøtet.

5

Oppløsning

Dersom historielaget oppløses, skal lagets eiendeler disponeres av kulturstyret i kommunen, i samsvar med lagets formålsparagraf.