MELØY HISTORIELAG

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "MELØYARKIVET"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.
Lokalhistorisk seminar i Glomfjord
"Lat oss ikkje forfedrane gløyma
under alt som me venda og snu,
for dei gav oss ein arv til å gøyma,
han er større enn mange vil tru!"
(Ivar Aasen)

STARTEN

Det hadde en tid fra enkelte hold vært reist spørsmål om ikke tiden snart var inne til å få dannet et historielag i Meløy. Per Swensen fra Bolga i Meløy var én av dem som mente at mye lokalhistorie var i ferd med å gå tapt om ikke noe av det de eldre kunne berette nå kom ned på papiret. Mye lokalhistorisk stoff var rett og slett i ferd med å gå i glemmeboka.
I samarbeid med kulturkontoret tok han initiativet til at alle med interesse for emnet ble invitert til Ørnes Hotell søndag den 1. april 1984, med den hensikt å lodde interessen og prøve å få dannet et historielag. Frammøtet var ikke overveldende, men samtlige var enige om at et HISTORIELAG - det måtte man få i gang! Møtet resulterte i et valgt interimstyre, som fikk til arbeidsoppgave å utarbeide formålsparagrafer og vedtekter.

Laget hadde ved første årsskiftet 37 medlemmer, hvorav 5 såkalte "livstidsmedlemmer".

ORGANISASJON

Etter en gjennomgang og revisjon av medlemsmassen høsten 2016 har Meløy Historielag 139 medlemmer, hvorav 86 har tegnet livsvarig medlemskap.
Laget har pr. 2022 fire æresmedlemmer.

Bilde

Lise Kildal, leder 2023 -
Bilde

Trond Mikkelborg, leder 2022 - 2023
Bilde

Anne-Rita Kolberg, leder 2013 - 2022
Bilde

Oddleiv Torsvik, leder 2008 - 2013
Bilde
Per Swensen, leder 1984 - 2008
Bilde

Fra et styremøte fredag, den 12. november 2010.
F. v.: Anfinn Myrvang (varamedlem), Anne-Rita Kolberg (styremedlem), Anna Marie Andreassen (revisor)
Åshild Ursin (varamedlem), Svein Knutsen (regnskapsfører), Ole Hjalmar Schulz (styremedlem)
Åse Sørgård (varamedlem), Per Swensen (styremedlem) og Unni Torsvik (styremedlem).

SITTENDE STYRE

Lise Kildal, Reipå (Leder)
Willy Kildal, Engavågen (Nestleder)
Signhild Mentzoni, Ørnes (Sekretær)
Bjarne Flaat, Glomfjord (Materialforvalter)
Trond Mikkelborg, Reipå
Vararepr.:
Karin Sundby, Ørnes
Trygve Åsvang, Halsa
Randi Aag, Neverdal
Meløy Historielags representant til Stiftelsen for vern av Meløygården:
Kristin Tvenning Hansen
Regnskapsfører:
Under endring - TBA
Lagets revisor:
Anna Marie Andreassen, 8149 Neverdal.
Valgkomité:
Alfred Andreassen, Neverdal
Anders Leiråmo, Neverdal
Årboka - "Den stille fjerding"
har vært utgitt årlig siden starten, og redaktør for årboka er:
Dagfinn Kolberg
Redaksjonskomité kalender:
Styret

Et medlemskap i laget koster f.o.m 2024 kr. 150,- pr. år, eller man kan betale for et "livsvarig medlemskap" med et engangsbeløp på kr. 1 500,- .

VEDTEKTER

(enstemmig godkjent av årsmøtet den 16. februar 1986)

§ 1

Formål

Meløy Historielg har til formål å verne om den lokale kulturarven i Meløy, berge den muntlige tradisjon om liv og arbeid i eldre tid og øke og spre kunnskap om Meløys fortid.

§ 2

Styre

Styret skal bestå av formann, 5 styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret kan oppnevne kretskontakter, utvalg, arbeidsgrupper og lignende når dette er ønskelig.
Styret velges på årsmøtet for to år av gangen, likevel slik at halve styret er på valg første gang etter ett år.
Formann velges ved særskilt valg hvert år. Varamedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene har møterett på styremøtene.

§ 3

Årsmøte

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet avholdes i begynnelsen av året, etter innkalling fra styret med minst to ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret minst èn uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styret eller av lagets medlemmer krever dette. Årsmøtet behandler styrets melding om virksomheten, revidert regnskap, innkomne saker, og foretar valg i samsvar med lagets vedtekter.
Styret legger fram planer for virksomheten kommende år. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer for det år kontingenten er betalt og det påfølgende, såfremt medlemskapet ikke er sagt opp.

§ 4

Kontingent

Kontingent er kr. 150,- pr. år.
Ved betaling av kontingent for ti år, oppnår man livsvarig medlemskap.
Kontingenten fastsettes og reguleres av årsmøtet.

§ 5

Oppløsning

Dersom historielaget oppløses, skal lagets eiendeler disponeres av kulturstyret i kommunen, i samsvar med lagets formålsparagraf.

FORMÅL

Det nystartede Meløy Historielag fikk et permanent styre den 27. mai 1984. Laget skulle i hovedsak arbeide for å ta vare på Meløys kulturarv, øke og spre kunnskap om den nære og fjerne fortid i kommunen. En tok sikte på å samle inn både muntlig og skriftlig tradisjon, for så å få utgitt dette i årbøker.
Videre bevisstgjøring/påvirkning av kommunale instanser, jfr. den gode kontakten med kulturkontoret. Likeså ønsket man å samle inn og prøve å identifisere gamle fotografier. Et lite utvalg av dette var tidlig ment presentert gjennom en årlig "Meløy-kalender". Avfotografering av lånte bilder, samt en hensiktsmessig arkivering for lett tilgjengelighet for senere bruk, var likeledes en tidlig problemstilling. En slik kalender, med et skikkelig "historisk sus", så dagens lys allerede første året (1985). Meningen var, og har siden vært det, at alle kretsene i kommunen skulle være representert på billedsiden. Dette har til tider holdt hardt å gjennomføre på grunn av en noe "skjev" billedtilgang.
At kalenderen ble populær, hersker det liten tvil om, i det opplaget på 1.200 første året nærmest ble revet bort i løpet av en måneds tid!
Opplaget er senere redusert, men "Meløykalenderen" er årviss!
Avfotograferingsutstyr ble for øvrig innkjøpt av kommunen på historielagets initiativ. Nye scanningsteknikker har utviklet seg, og er blitt tatt i bruk, siden dengang.

MARKEDSFØRING

Medlemskontingenten var meget lav, og laget gikk "hardt" ut første året med flygeblad o.l. for å markedsføre historielaget og skape blest om sitt arbeid - for så i neste omgang å få flest mulig støttemedlemmer. Likeså var det jo viktig å få formidlet til han "Hvermannsen" at det var nettopp han/henne som skulle være forfatteren av den kommende årboka!

ÅRBOKA

Vel nok var laget noe urutinert, men dette hindret ikke lysten på å "snekre sammen" ei årbok allerede andre året. Dette avstedkom både masse erfaring, og noen problemer. Den viktigste oppdagelsen var imidlertid at det var flere skriveføre mennesker i Meløy enn man hadde trodd, og dette veide opp for alt det som måtte ha vært underveis av negativ art!

Bilde Redigeringsarbeid
på Bolga Gjestegård.

Den første utgaven av "DEN STILLE FJERDING" så dagens lys mot slutten av november 1985, og til tross for en aldri så liten skepsis å spore hos de ulike salgsledd rundt om i kommunen - årbok nr. 1, med et opplag på 1.500, har vært utsolgt i mange år nå.

" ........ Alltid så vil noen ønske å vite
hvordan det var i en svunnen tid .......
 ......... La ikke glemselens teppe få dekke
det som så vidt kan erindres i dag.
Gå nå til verket, og la det fremtrekke,
bring det til Meløy Historielag!
Der vil det gjemmes,
for aldri å glemmes -
og det vil være til manges behag ....... ! "
(utdrag fra Rolf Sørgårds dikt "Fly glemselens teppe")

Og budskapet har ikke endret seg på alle disse årene - i de fleste bor der ganske sikkert en liten forfatter, eller i det minste et tema eller en opplevelse som kan formidles videre!?

ALBUM

Meløy Historielag har en albumsamling som tilstrebes oppdatert hvert år. Denne billed- og artikkelsamlingen avspeiler lagets virksomhet fra starten av og fram til i dag, og er en god dokumentasjon å gripe til ved behov. Prod.- og vedlikeholdsansvarlig: Unni Torsvik, som gjerne tar i mot bilder til låns fra deltakere på lagets turer eller annet relevant (innen rimelig tid).

DEN STILLE FJERDING

Begrepet "Den stille fjerding" er knyttet til den tiden det var seil som drev skutene fram langs kysten, og er uskillelig knyttet til Meløy! Så lenge det måtte finnes mennesker igjen som husker seilfart, så husker de også synet av små båter som tauet større fartøy for tomme seil nettopp forbi Meløy. I dag når motorer forlengst har overtatt, er en speilblank fjord nærmest å foretrekke.
"Den stille fjerding" er i ferd med å gå i glemmeboka, men i tusen år var begrepet et kjennemerke for Meløy!

TURER

Så godt som årlig, delvis relatert til lagets økonomi, har Meløy Historielag arrangert turer for medlemmer og andre interesserte - både i "Den stille fjerding" og ellers rundt om i Nordland fylke, det være seg til lands eller til vanns. Et populært tiltak sommers tid som er viet større oppmerksomhet annetsteds på hjemmesida vår. Anbefales en titt... !

ØKONOMI

Medlemskontingenten dekker langt på vei lagets faste driftsutgifter. Det som betyr mest for aktiviteten, er likevel inntektene fra salget av kalenderen, årbøkene og øvrige produksjoner. Medlemmenes arbeid har for det meste vært på frivillig dugnadsbasis, med dekning av personlige utlegg.
Laget har et par år mottatt kommunalt driftstilskott. De fleste år har pengestrømmen gått motsatt vei, da overskuddet har delfinansiert utredninger, anskaffelser og prosjekter som er blitt stilt til rådighet for kultursektoren.
Det er gitt stipend til èn person som tok høgere utdannelse innenfor arkeologi.
I tillegg subsidieres enkelte av lagets åpne turer/ekskursjoner.
De årlige bruttoinntekter har variert mellom ca. 200.000 kr. til ca. 280.000 kr.

HVA VIDERE?

Laget tar mål av seg å fortsette og gi ut årbok og kalender, evt. særskrifter - alene eller i samarbeid med andre, delta på messer, utstillinger m.v. Man står overfor enorme oppgaver med oppfølging, innsamling, nedskrivninger, intervjuer o.l., samt billedbehandling, registrering og arkivering.
Meløy Historielag ønsker ikke å være en isolert "mimregjeng". Laget framstår helst som en interesseforening i direkte samarbeid/kontakt med kulturkontoret - i nær kontakt f.eks. med museumsnemnda, samt også med engasjement i kulturvern med utspring i mer og mindre privat regi.